درباره مرکز

اهداف تاسیس خانه ریاضیات شهرستان علی آبادکتول

 

۱- بهره گیری از خرد جمعی معلمان، دبیران و اساتید دانشگاه در آموزش ریاضیات.

۲- کاربست یافته های نوین حوزه علوم تربیتی و ارتقاء مهارتهای ادراکی و حرفه ای معلمان و دبیران در آموزش ریاضیات به ویژه اصلاح روشها و شیوه های تدریس سنتی و ارائه روشهای تدریس نوین و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

۳- ایجاد ساختار ارتباطی موثر با دیگر مراکز علمی فعال در آموزش ریاضیات در سطح کشور.

۴- ارتقاء و رشد دانش آموزان شهرستان در فرآیند یاددهی و یادگیری درس ریاضی در سطوح بالاتر حیطه های شناختی، عاطفی و روانی و حرکتی.

۵- تغییر نگرش در اولیاء گرامی دانش آموزان در مورد فرآیندهای یاددهی و یادگیری دانش آموزان .

برنامه های  خانه ریاضیات شهرستان علی آبادکتول

 

۱- آموزش مفهومی ریاضیات در سه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در دو سطح عمومی و پیشرفته.

۲- برگزاری مسابقات و المپیادهای علمی ریاضی در سطح شهرستان.

۳- اعزام تیم های دانش آموزی به مسابقات و المپیادهای علمی کشوری و بین المللی.

۴- برگزاری بازدید از مراکز علمی مرتبط با ریاضی در سطح استان و کشور .

۵- برگزاری همایشها و کنفرانس های علمی و پژوهشی ریاضی در سطح شهرستان و استان.

۶- تهیه جزوات تکمیلی در آموزش ریاضیات.

۷- همکاری با ادره شهرستان و اداره کل استان در برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد انتقال یافته های نوین حوزه علوم تربیتی مرتبط با آموزش ریاضی.

۸- همکاری با ادره شهرستان و ادره کل استان در  برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران.

۹-  برگزاری مسابقات علمی ریاضی مختص همکاران گروههای ریاضی.

۱۰-  برگزاری بازدید از مراکز علمی مرتبط با آموزش ریاضی.

۱۱-  برگزاری همایش و کنفرانس های علمی مرتبط با آموزش ریاضیات.